FANDOM


Ama ni Choleng na may bahay-kalakal sa Maynila at lingguhan lamang kung umuwi; nagdala kay Choleng sa Manila upang doon mag kolehiyo.